Blog

,

BANI DE LICEU

Beneficiari ai Programului naţional de protecţie socială „ Bani de liceu” sunt elevii care se află în întreţinerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului (iunie, iulie, august, 2022), este de maximum 500 lei, precum şi elevii care beneficiază de o măsură de protecţie, tutelă sau curatelă în cazul respectării condiţiei de venit prevăzut mai sus.

Cuantumul sprijinului financiar pentru anul şcolar 2022-2023 este de 250 lei/lună.

Termenul „familie” desemnează soţul şi soţia sau soţul şi soţia şi

copiii lor, necăsătoriţi, care locuiesc şi gospodăresc împreună.

HOTARARE ME BANI DE LICEU_2022-2023

Sunt necesare următoarele acte:

 

 • Dosar cu şină de plastic;
 • Cerere tip semnată de reprezentantul legal şi de elev de la secretariat;  CERERE BANI DE LICEU
 • Adeverinţe de venit BRUT sau / şi cupoane de pensie/pensie alimentară/pensie de urmaş în original pe ultimele trei luni (iunie, iulie, august) ale părinţilor/tutorilor legali şi ale fraţilor majori care realizează venituri şi locuiesc împreună cu părinţii (unde este cazul);
 • Certificat emis de către Serviciul Impozite şi Taxe din cadrul Direcţiei Fiscale a primăriilor,  din care să rezulte dacă membrii familiei  figurează sau nu în evidenţa  primăriei  cu bunuri impozabile (case, apartamente, terenuri intravilane, autoturisme, scutere, venit, etc);
 • Adeverinţă din care să rezulte dacă membrii familiei figurează sau nu în proprietate cu teren agricol. Se eliberează de către primării;
 • Declaraţie conturi bancare pentru membrii familiei. Nu se aplică pentru studenţi, elevi, preşcolari;
 • Copii după cărţile de identitate/ certificatelor de naştere ale părinţilor / tutorilor;
 • Copii după cărţile de identitate / certificatelor de naştere ale fraţilor aflaţi în întreţinerea părinţilor / tutorilor;
 • Adeverinţă de elev / student pentru fraţii care au această calitate;
 • Toate copiile vor fi însoţite de menţiunea „conform cu originalul” .
 • În caz de divorţ – hotărârea de divorţ în copie din care să reiasă custodia elevului şi cuantumul pensiei alimentare;
 • Pentru elevii care au părinţi sau întreţinători legali care nu realizează niciun fel de venit lunar permanent se solicită declaraţie pe proprie răspundere notarială cum că nu realizează venituri (inclusiv pentru fraţii majori care locuiesc împreună, nu sunt elevi sau studenţi şi nu au venituri cu caracter permanent);
 • În cazul copiilor adoptaţi sau cu tutori legali este necesar actul prin care se precizează tutorele elevului – copie
 • Acte doveditoare ale statutului juridic sau medical al elevului (unde este cazul);
 • Pentru orfani se solicită copie după certificatul de deces al părintelui;
 • Adeverinţă care să precizeze numărul de absenţe nemotivate şi media generală din anul şcolar precedent (elevii claselor a IX-a se vor adresa şcolilor generale unde au absolvit clasa a VIII-a);
 • Anchetă socială (este efectuată de serviciul de Asistenţă socială din cadrul primăriilor) conform L. 416/2001.

Atenţie!

Diriginții strâng dosarele și verifică existenta tuturor actelor, urmând ca apoi sa predea dosarele clasei la secretariat.

 

Documentele depuse in copie la dosar vor fi prezentate şi în original, iar pe copie se va trece menţiunea „conform cu originalul” pe fiecare pagina sau act, sub care vor semna atât primitorul cât şi solicitantul.

 

 

ANEXA 3

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE

A PROGRAMULUI NAŢIONAL „ BANI DE LICEU”

 

 

 • DEPUNEREA CERERILOR :

15 septembrie 2022 – 25 septembrie 2022

 • EFECTUAREA ANCHETELOR SOCIALE ŞI EVALUAREA ELIGIBILITĂŢII CERERILOR:

26 septembrie 2022 – 15 octombrie 2022

 • CENTRALIZAREA CERERILOR PRIN INTERMEDIUL PORTALULUI:

25 septembrie 2022 – 16 octombrie 2022

 • AFIŞAREA LISTEI BENEFICIARILOR PE INTERNET:

17 octombrie 2022

 • DEPUNEREA CONTESTAŢIILOR:            

   18 octombrie -21 octombrie 2022

 • REZOLVAREA CONTESTAŢIILOR:

22 octombrie – 25 octombrie 2022

Related Posts