PROIECT ERASMUS+, ACȚIUNEA CHEIE 1, MOBILITĂȚI ALE ELEVILOR ÎN DOMENIUL FORMĂRII PROFESIONALE COMPETENȚE NOI-VALOARE ADĂUGATĂ

PROIECT ERASMUS+, ACȚIUNEA CHEIE 1,

MOBILITĂȚI ALE ELEVILOR ÎN DOMENIUL FORMĂRII PROFESIONALE

COMPETENȚE NOI-VALOARE ADĂUGATĂ
ID: 2014-1-RO01-KA102-001120

 

 

În urma analizei la clasele bilingve, în vederea angajării elevilor pe piața muncii, conducerea școlii și catedra de limba engleză au evaluat îndeplinirea obiectivelor propuse în “Dimensiunea Europeană şi egalitate de şanse” din Planul de Dezvoltare Instituțională, cu scopul:
- de a crește șansele elevilor pentru ocuparea unui loc de muncă (specializarea de traducător în domeniul limbajelor de specialitate fiind solicitată pe piața muncii);
- de a conecta școala la comunitate prin parteneriate trans-sectoriale;
- de a dezvolta latura personală și profesională a elevilor în spiritul conceptului de cetățenie participativă.

Concluziile analizei:
- elevii din grupul țintă probau cunoștințe medii și avansate, la nivelul programei școlare;
- competențele elevilor de traducere în limbaj specializat nu se ridicau la standardul european de calitate;
- se impunea nevoia unui stagiu de formare în mediul autentic al traducătorului bilingv nativ pentru a atinge standardele de calitate.

În continuare, au fost identificate nevoile comunității pentru traduceri în domeniul limbajului de afaceri și s-au încheiat parteneriate cu liceele din județ având clase cu profil economic și aveau nevoie de traducerea materialelor folosite în conducerea companiilor de exercițiu.

- să dezvolte competenţele de transfer a limbajului de afaceri din limba română în limba engleză;
- să creeze contextul de participare a elevilor la o experiență concretă de muncă în mediu autentic din piața forței de muncă europene;
- să formeze competenţe personale și profesionale pentru continuarea educației permanente;
- să promoveze spiritul multilingvismului ca simbol al aspirației elevilor participanți la mobilitate;
- să îmbunătățească abilitățile sociale și de comunicare ale elevilor în mediul cultural britanic;
- să ofere sprijin elevilor de la profilul economic în parcursul lor profesional, stimulând accesul pe piața muncii europene;
- să pună bazele unor parteneriate europene privind formarea și practica profesională a elevilor din școala noastră, în vederea inserției absolvenților pe piața muncii.

Mobilitatea s-a desfășurat în două fluxuri a câte 16 participanți (14 elevi și 2 însoțitori).
Elevii participanți au fost selectați din grupul țintă, elevii de la clasele bilingve (X-XII), conform unei metodologii și unui proces de selecție stabilite de echipa de proiect.
A fost aplicat principiul egalității de șanse în cazul elevilor ce provin din medii sociale și familiale defavorizate; aceștia au primit un punctaj suplimentar în fișa de evaluare.
Profesorii însoțitori și monitorii au fost selectați după criterii obiective și transparente, conform metodologiei de selecție a participanților în proiect.

Anterior deplasării în mobilitate, elevii au beneficiat de module de pregătire lingvistică, culturală, pedagogică.

Pe durata stagiului, participanții au parcurs următoarele etape:
- instruire pe Normele de securitate și sănătate a muncii, stabilirea sarcinilor;
- cercetarea textului din punct de vedere terminologic și al domeniului de specialitate, stabilirea terminologiei specifice textului, avizarea acesteia de către specialist;
- elaborarea și corectarea primei versiuni de traducere;
- revizia lingvistică a traducerii (de către un alt traducător);
- revizia de specialitate a traducerii și revizia stilistică;
- corectarea traducerii finale și elaborarea variantei finale;
- prezentarea rezultatelor proiectului;
- eliberarea certificatelor de participare la stagiu;
- întâlniri de monitorizare a activităților zilnice;
- vizite culturale.

În stagiul de formare de 2 săptămâni, elevii au realizat munca de traducere, au participat la activități culturale, au fost evaluați prin fișe de observație, chestionare, portofoliu individual.
Întreaga activitate a fost supervizată de responsabilii de mobilitate. Stagiul a fost validat prin certificate de participare, Europass Mobility.
Ulterior, elevii au contribuit la realizarea celor două produse finale ale proiectului, varianta în limba engleză a Manualului de implementare a firmelor de exercițiu și „Greșeli tipice traducătorului în engleza de afaceri”.

La nivelul grupului-țintă:
- se familiarizează cu tehnici și practici de traducere la nivel european;
- înțeleg organizarea și condițiile de muncă dintr-un mediu de lucru autentic, ceea ce facilitează inserția pe piața muncii.
- elevii au contribuit la elaborarea produselor finale ale proiectului, obținând o finalitate practică și dezvoltându-și capacitatea de organizare, lucrul în echipă, (auto)evaluare.

La nivelul instituției
- specializarea filologie bilingv engleză a devenit mai atractivă, iar colegiul a obținut un capital de imagine îmbunătățit.

La nivelul comunității
- elevii de profil economic de la liceele din județ au primit varianta în limba engleză a manualului și l-au folosit în activitatea de conducere a companiilor de exercițiu;