Blog

REGULAMENT BIBLIOTECĂ

REGULAMENT de organizare si functionare
al bibliotecii Colegiului Național ,,Vasile Alecsandri”, Bacau
Conform Ordinului 5556/27.10.2011

Capitolul I
Dispozitii generale

Art. 1. – (1) Biblioteca Colegiului Național ,,Vasile Alecsandri”  deserveste, pe niveluri de competenta, beneficiarii educatiei – elevii si cadrele didactice – in scopul imbunatatirii calitatii procesului educational si al invatarii pe tot parcursul vietii.
(2) Biblioteca Colegiului Național ,,Vasile Alecsandri” sustine implementarea politicilor educationale pe niveluri de studii, profiluri, specializari, sprijina realizarea obiectivelor prevazute in procesul de reforma a invatamantului romanesc, raspunzand nevoilor de informare si documentare ale tuturor beneficiarilor.
(3) Bibliotecile şcolare sunt coordonate, la nivel local, de către directorul unităţii de învăţământ şi consiliul de administraţie. Coordonarea metodologică a bibliotecilor şcolare revine casei corpului didactic, la nivel judeţean, iar la nivel central, Bibliotecii Naţionale Pedagogice “I. C. Petrescu”, respectiv Ministerului Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Art. 2. – Biblioteca Colegiului Național ,,Vasile Alecsandri”  asigura accesul la resursele Platformei scolare de elearning si ale Bibliotecii scolare virtuale.
Art. 3. – Biblioteca Colegiului Național ,,Vasile Alecsandri” este compartimentul specializat din aceasta unitate scolara, al carui scop principal este de a constitui, a organiza, a prelucra, a dezvolta si a conserva colectii de carti, publicatii periodice, alte documente specifice si baze de date, pentru a facilita utilizarea acestora de catre beneficiari in scop de informare, cercetare, educatie sau recreere.
Art. 4. – Biblioteca Colegiului Național ,,Vasile Alecsandri”  ofera resurse pedagogice informationale: carte, presa, CD, DVD necesare elevilor si cadrelor didactice in functie de programele de instruire si nevoile de perfectionare metodica.
Art. 5. – Prin activitatea sa biblioteca Colegiului Național ,,Vasile Alecsandri”  participa la realizarea obiectivelor sistemului de invatamant in ansamblul sau, precum si a obiectivelor educationale, pe niveluri de studii si profiluri de invatamant.
Art. 6. – Biblioteca Colegiului Național ,,Vasile Alecsandri” raspunde nevoilor beneficiarilor de documentare si informare.
Art. 7. – Misiunea bibliotecii Colegiului Național ,,Vasile Alecsandri” este de a asigura elevilor si cadrelor didactice accesul la informatie si documentatie, de a sustine procesul instructiv-educativ, de a participa la dezvoltarea competentelor-cheie ale elevilor.

Capitolul II
Resurse materiale

Art. 8. – Bibliotecii Colegiului Național ,,Vasile Alecsandri” i se asigura o locatie corespunzatoare organizarii, tezaurizarii, conservarii colectiilor si accesului beneficiarilor.
Art. 9. – Biblioteca Colegiului Național ,,Vasile Alecsandri” include:  sala de lectura si depozitul de carte.
Art. 10. – Biblioteca Colegiului Național ,,Vasile Alecsandri” asigura accesul la fondul documentar pentru informare si documentare individuala in interes scolar, profesional sau personal.
Art. 11. – Constituirea, completarea si organizarea fondului documentar se realizeaza in functie de urmatoarele criterii:

 • profilul, nivelul de invatamant si specificul Colegiului Național ,,Vasile Alecsandri”
 • recomandarile programelor scolare ale disciplinelor studiate in scoala;
 • cerintele de informare si documentare ale utilizatorilor, pe baza studiului de marketing efectuat de bibliotecarul scolar si in baza obiectivelor unitatii de invatamant;
 • activitatile propuse in planul de activitate anual al bibliotecii scolare.

Art. 12. – Utilizarea colectiilor si a documentelor se realizeaza in sala de lectura si prin imprumut la domiciliu.
Art. 13. – Inventarierea documentelor specifice bibliotecilor scolare, scoaterea din evidenta a documentelor distruse si a celor lipsa la inventar, recuperarea fizica/valorica a publicatiilor se realizeaza conform prevederilor Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Capitolul III
Resurse umane
Bibliotecarul scolar
Art. 14. –  În bibliotecile şcolare sunt încadraţi bibliotecari şcolari.
Art. 15. –  Bibliotecarul şcolar este personal didactic auxiliar conform art. 249 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
Art. 16. – Norma de munca a bibliotecarului scolar este de 40 de ore saptamanal.
Art. 17. – Atributiile bibliotecarului scolar sunt:

 • organizeaza spatiul bibliotecii si asigura functionarea acesteia potrivit nomelor legale;
 • elaboreaza si afiseaza regulamentul de organizare si functionare a bibliotecii scolare, planul de activitate, orarul acesteia si regulile de prevenire si stingere a incendiilor;
 • constituie, organizeaza si dezvolta colectiile bibliotecii conform normelor biblioteconomice;
 • tine evidenta fondului de publicatii;
 • raspunde eficient la cerintele de lectura si de informare ale utilizatorilor;
 • ofera consiliere cu privire la utilizarea lucrarilor de referinta si a tehnologiei;
 • indruma lectura elevilor, in colaborare cu toate cadrele didactice, potrivit cerintelor din programe, precum si a particularitatilor psihopedagogice si de varsta ale elevilor;
 • gestioneaza fondul documentar si asigura securizarea acestuia prin sisteme de supraveghere si siguranta existente in unitatea de invatamant;
 • initiaza si deruleaza parteneriate interne si externe cu institutii de invatamant, culturale, organizatii diverse din tara sau strainatate, cu membri ai comunitatii locale, cu parintii elevilor; organizeaza si deruleaza activitati in biblioteca;
 • contribuie la promovarea unei bune imagini a institutiei de invatamant.

Art. 18. – Bibliotecarul va fi informat despre deciziile consiliului profesoral si consiliului de administratie, cu privire la aspecte care implica activitatea bibliotecii scolare.
Art. 19. –  Formarea continuă a bibliotecarului şcolar se realizează prin:
a) participarea la activităţi de informare, documentare, metodice, organizate şi coordonate de casa corpului didactic;
b) participarea la simpozioane şi conferinţe naţionale sau internaţionale organizate de organizaţii abilitate;
c) participarea la cursuri şi programe de formare specifice postului organizate de casa corpului didactic,Biblioteca Naţională Pedagogică “I. C. Petrescu”, de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi alţi furnizori acreditaţi de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, urmărind dezvoltarea competenţelor pentru evoluţia în cariera profesională.
(2) Formarea continuă a bibliotecarilor şcolari este un drept şi o obligaţie. În promovarea bibliotecarilor se va ţine cont de participarea la cursuri de formare continuă.
Art. 20. – Personalul încadrat în biblioteca şcolară beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile care decurg din actele normative în vigoare.
Art. 21. –  Bibliotecarul şcolar este subordonat directorului şi directorului adjunct ai unităţii de învăţământ, cu care va avea o colaborare continuă şi oportună cu privire la buna organizare şi funcţionare a bibliotecii, respectiv la participarea bibliotecii şcolare în realizarea obiectivelor stabilite la nivel instituţional.
Art. 22. –  Evaluarea activităţii bibliotecarului şcolar se realizează pe baza indicatorilor de performanţă, a descriptorilor de calitate din fişa postului/de evaluare realizată prin respectarea fişei-cadru a postului şi fişei-cadru de evaluare a bibliotecarilor şcolari aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Art. 23. –  Îndrumarea şi controlul bibliotecarului şcolar se fac de către directorul unităţii de învăţământ, respectiv de inspectorul de specialitate din cadrul inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti.

Capitolul IV
Resurse financiare

Art. 24. – Biblioteca Colegiului Național ,,Vasile Alecsandri”, ca parte integranta a unitatii de invatamant, beneficiaza de finantare conform legii, dar poate beneficia si de sprijinul diferitelor asociatii, societati, fundatii, persoane juridice si fizice, prin donatii conform prevederilor legale in vigoare.
Art. 25. – Consiliul de administratie al Colegiului Național ,,Vasile Alecsandri”  va aproba sumele necesare pentru dotarea bibliotecii scolii, pentru dezvoltarea si actualizarea fondului de publicatii, in baza referatelor de necesitate, cu incadrare in bugetul unitatii de invatamant.

Capitolul V
Activitatea bibliotecii scolare

Art. 26. – Biblioteca scolara achizitioneaza/colectioneaza, prelucreaza, organizeaza colectiile si conserva publicatiile, bazele de date si alte documente specifice, care se constituie intr-un fond cu caracter enciclopedic.

Completarea colectiilor
Art. 27. Criteriile care trebuie avute in vedere pentru completarea colectiilor sunt urmatoarele:

 • profilul, nivelul si specificul unitatii scolare in care functioneaza biblioteca;
 • recomandarile programelor scolare la disciplinele studiate in scoala, urmarindu-se constituirea unui fond de carte echilibrat;
 • componenta fondului existent in biblioteca atat sub aspectul titlurilor, cat si al numarului de exemplare din fiecare titlu;
 • cerintele de informare si documentare ale cadrelor didactice, atat in probleme de pedagogie generala si de metodica predarii, cat si in probleme de specialitate ale disciplinelor predate.

Art. 28. Completarea fondului de carte se face in mod sistematic prin:

 • achizitii de carti de la edituri, librarii, depozit de carte, anticariate;
 • abonamente la publicatiile periodice;
 • donatii de la institutii, asociatii, fundatii, de la persoane juridice sau persoane fizice;
 • transfer de publicatii sau alte categorii de documente conform normelor in vigoare;
 • imprumut interbibliotecar.

Art. 29. Biblioteca poate transfera surplusul de publicatii din fondul propriu, altor unitati din reteaua scolara;

Evidenta colectiilor
Art. 30. Evidenta colectiilor se face conform normelor biblioteconomice in vigoare.
Art. 31. Operatiile de intrare sau iesire a publicatiilor se fac numai pe baza unui act doveditor: factura, specificatie, proces-verbal sau act de donatie.
Art. 32. Fiecare publicatie din colectiile bibliotecii poarta stampila unitatii si numarul de inventar.
Art. 33. Se opereaza obligatoriu orice intrare sau iesire in documentele de evidenta a colectiilor (Registrul de inventar si Registrul de miscare a fondului).

Clasificarea si catalogarea publicatiilor
Art. 34. Clasificarea, cotarea si ordonarea colectiilor se realizeaza utilizand CZU.
Art. 35. Fiecare stoc de publicatii sau alte documente se prelucreaza in maxim 2 saptamani de la intrarea lui in biblioteca; in aceasta perioada nu se imprumuta respectivele publicatii;
Art. 36. Biblioteca Colegiului Național ,,Vasile Alecsandri” utilizeaza cotarea alfabetico-sistematica.

Organizarea colectiilor
Art. 37.  Fondul bibliotecii Colegiului Național ,,Vasile Alecsandri” se grupeaza in fondul de imprumut la domiciliu si fondul de imprumut la sala de lectura.
Art. 38. Fondul de imprumut la domiciliu este constituit din carti in cel putin doua exemplare si nu reprezinta lucrari de referinta sau publicatii seriale. Fondul pentru sala de lectura cuprinde lucrarile de referinta (enciclopedii, dictionare, atlase, ghiduri, harti, albume), unicatele, cartile rare (daca e cazul) si publicatiile seriale.
Art. 39. In biblioteca Colegiului Național ,,Vasile Alecsandri” asezarea cartilor se face alfabetico-sistematic, dupa clasele, diviziunile si subdiviziunile principale ale clasificarii zecimale universale, iar in interiorul fiecarei clase, diviziuni sau subdiviziuni, in ordinea alfabetica a numelor autorilor, respectiv a titlurilor, in cazul lucrarilor fara autor sau avand mai mult de trei autori.
Art. 40. Biblioteca Colegiului Național ,,Vasile Alecsandri”  foloseste sistemul accesului liber la raft pentru cadrele didactice iar elevii vor primi cartile solicitate prin intermediul bibliotecarului, tinandu-se cont de posibilitatea consultarii rapide a publicatiilor si a celorlalte documente, dar si de securitatea acestora.
Inventarierea colectiilor
Art. 41. – Inventarierea documentelor specifice bibliotecilor scolare, scoaterea din evidenta a documentelor uzate fizic, distruse in cazuri de forta majora si a celor lipsa la inventar, recuperarea fizica/valorica a publicatiilor se realizeaza conform prevederilor Legii nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 42. Inventarierea colectiilor bibliotecii se face conform normelor in vigoare, la schimbarea bibliotecarului, la decizia organelor de control financiar, la decizia directorului institutiei si la termen.
Art. 43. Inventarierea se face de catre o comisie numita de directorul institutiei, prin decizie scrisa.
Art. 44. Verificarea se face numai in prezenta ambilor bibliotecari in cazul inventarierii de predare-primire, sau a bibliotecarului si a unui membru al comisiei de verificare in cazul verificarilor de rutina.
Art. 45. La incheierea inventarului comisia consemneaza intr-un proces-verbal constatarile, concluziile, propunerile si hotararile sale.
Art. 46. Sumele obtinute in urma topirii publicatiilor casate sau vinderii acestora in regim de anticariat se constituie in fondul de sustinere al bibliotecii (conform OG 84/1998).

Relatiile cu utilizatorii
Art. 47. Inscrierea la biblioteca se face la inceputul fiecarui an scolar, gratis, pe baza cartii de identitate, prin completarea fisei cititorului (Fisa contract de imprumut). Daca la inceputul urmatorului an scolar fisa nu are toate randurile completate, atunci reinregistrarea cititorului se face pe aceeasi fisa, imprumuturile acordandu-se in continuare, pe randurile libere. Acest lucru este util  pentru o mai clara evidenta a imprumuturilor efectuate de cititor de-a lungul timpului, atat cantitativ, cat si calitativ.
Art. 48. Biblioteca Colegiului Național ,,Vasile Alecsandri” inscrie elevii pe clase in ordinea alfabetica a numelor elevilor, iar cadrele didactice si celelalte categorii de utilizatori, in ordinea alfabetica a numelor acestora.
Art. 49. Evidenta publicatiilor consultate in sala de lectura se tine intr-un registru special. In registru se consemneaza: data imprumutului, autorul si titlul cartii, nr de inv., semnatura cititorului si clasa.
Art. 50. Elevii pot imprumuta acasa maximum 3 volume, iar cadrele didactice, maximum cinci.
Art. 51. Termenul maxim de imprumut la domiciliu este de 15 zile, cu drept de prelungire pana la 30 de zile.
Art. 52. Se va tine o evidenta zilnica a cititorilor, a frecventei si a publicatiilor imprumutate.
Art. 53. La domiciliu pot fi imprumutate numai volumele sau documentele care sunt cuprinse in fondul de imprumut la domiciliu.  Fondul  pentru sala de lectura  poate fi studiat numai in sala de lectura a bibliotecii.
Art. 54. Termenul de pastrare a fiselor de cititor in arhiva scolii este de doi ani, dupa absolvirea scolii, in cazul elevilor, sau dupa pierderea calitatii de cititor, in cazul celorlalti beneficiari ai bibliotecii.
Art. 55. Fisele cititorilor-elevi vor fi cercetate cel putin semestrial de dirigintii claselor (sau de invatatori) si periodic de profesorii de la toate specialitatile, in scopul unei mai bune indrumari a lecturii.
Art. 56. O carte pierduta sau deteriorata nu poate fi inlocuita decat cu un alt exemplar al aceleiasi lucrari (sau in caz exceptional, pentru o carte foarte importanta din punct de vedere imformational pentru scoala, copia xerox).
Art. 57. Recuperarea valorii lucrarilor sau materialelelor nerestituite se face conform metodologiei in vigoare, (cf art. 40, pct. 7 din Legea Bibliotecilor 334/2002 republicata) prin contabilitatea Colegiului Național ,,Vasile Alecsandri” , pe baza deciziei emise de directorul institutiei.
Art. 58. Sumele obtinute din recuperarea valorica a publicatiilor pierdute sau deteriorate se folosesc pentru procurarea altor publicatii.
Art. 59. Publicatiile pierdute sau deteriorate se scot din gestiunea bibliotecii.
Art. 60. Publicatiile care nu mai pot fi recuperate din motive obiective (decese, calamitati, incendii, plecarea definitiva in strainatate) se scad din registrele de evidenta pe baza procesului verbal aprobat de directorul Colegiului Național ,,Vasile Alecsandri”
Art. 61. Nerestituirea la termen a publicatiilor imprumutate de catre utilizatori se sanctioneaza astfel:

 • Prima intarziere in restituirea documentelor, pe o perioada de pana in 7 zile inclusiv, se sanctioneaza prin avertisment verbal;
 • La a treia intarziere de pana in 7 zile inclusiv, se ridica dreptul de a beneficia de serviciile bibliotecii pe o perioada de 1 luna.
 • Pentru intarzieri mai mari de 7 zile inclusiv, dar mai mici de 45 de zile, se aplica gradual sanctiunea de ridicare a drepturilor de folosire a serviciilor bibliotecii, intre una si sase luni.
 • Pentru intarzieri mai mari de 45 zile inclusiv, se sanctioneaza cu 0,3 ron/zi de intarziere, dar pana la 50% din valoarea medie de achizitie a documentelor,  precum si anularea permisului de utilizator al bibliotecii., daca intarzierea depaseste 90 de zile.

Art. 62. Nu se pot împrumuta cărţi în perioadele de inventar, concediul legal de odihna sau concediu medical.
Art. 63. In cazul transferurilor si la finalizarea fiecarui sfârşit de an scolar elevii claselor V-VIII ,  IX – XII din Colegiului Național ,,Vasile Alecsandri” trebuie să prezinte FIŞA DE LICHIDARELichidarea drepturilor baneşti sau actelor (cartea de munca) către cadrele didactice, didactice auxiliare, nedidactice si elevi trebuie făcută numai după ce aceştia prezintă o dovadă că au restituit toate cărţile (manualele scolare) împrumutate. În caz contrar persoanele care se fac răspunzatoare de aceasta plăteasc amenda sau contravaloarea cărţilor (manualelor scolare) pierdute/ nerecuperate.
Art. 64. – Bibliotecarul scolar organizeaza, impreuna cu cadrele didactice, activitati de pregatire a elevilor din perspectiva invatarii pe tot parcursul vietii, contribuind la formarea si dezvoltarea competentelor-cheie.
Art. 65. – Bibliotecarul scolar sprijina personalul didactic al scolii in imbunatatirea calitatii procesului de invatamant, asigurand lucrari de referinta, alte publicatii, periodice pe suport hartie sau magnetic, precum si materiale documentare si de studiu.
Art. 66. – (1) Bibliotecarul scolar initiaza si coordoneaza proiecte scolare si extrascolare, activitati de lectura, proiecte culturale dedicate marilor scriitori, oamenilor de cultura, unor evenimente, organizeaza expozitii, targuri de carte, lansari de carte si participa cu elevii la actiuni culturale desfasurate in comunitatea locala/nationala/internationala.
(2) Bibliotecarul scolar promoveaza fondul documentar si resursele bibliotecii prin: alcatuirea de mape documentare, pliante si filme de prezentare, liste de publicatii, bloguri etc.

Capitolul VI
Evaluarea bibliotecii scolare

Art. 67. – Evaluarea bibliotecii scolare se face pe baza unei fise de evaluare realizate in concordanta cu Hotararea Guvernului nr. 1.534/2008 si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Capitolul VII
Dispozitii finale

Art. 68. Acest regulament intra in vigoare la data de ___25.08.2017____________, fiind aprobat de directorul Colegiului Național ,,Vasile Alecsandri .

Art. 69. Pe baza acestui regulament s-a realizat Regulamentul de Ordine Interioara al acestei biblioteci.

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA
al Bibliotecii Colegiului Național ,,Vasile Alecsandri”

Biblioteca Colegiului Național ,,Vasile Alecsandri” functioneaza dupa urmatorul program:
Luni – Vineri: 7:30- 15:30
Luni – Vineri: 9:00 – 15.30 Acces cititori/ Sala de lectură

Drepturile utilizatorilor bibliotecii  Colegiului Național ,,Vasile Alecsandri”
Biblioteca Colegiului Național ,,Vasile Alecsandri” sprijina prin colectiile, produsele si serviciile sale procesul instructiv-educativ, precum si satisfacerea  cerintelor de informare documentara si de cercetare ale elevilor si ale cadrelor didactice din Colegiului Național ,,Vasile Alecsandri”.
In aceasta biblioteca accesul la colectiile si serviciile oferite de biblioteca este permis dupa inregistrarea ca utilizator al bibliotecii, in conditiile ROF al bibliotecii Colegiului Național ,,Vasile Alecsandri”
Imprumutul publicatiilor este gratuit si se face pe baza fisei contract de imprumut la domiciliu sau in urma inscrierii in registrul de imprumut la sala.
Utilizatorii bibliotecii Colegiului Național ,,Vasile Alecsandri” pot consulta publicatiile bibliotecii, colectiile de la sala de lectura, pot primi informatii si indrumari bibliografice. De asemenea, beneficiaza de:  servicii de cautare/regasire pe Internet (in limita posibilitatilor), copiere pe dischete, CD, stick (ale utilizatorilor), schimb de informatii intre bibliotecar si utilizatori pe e-mail.
Biblioteca ofera prin colectiile si serviciile sale posibilitatea ca toti membrii comunitatii scolare sa gandeasca in mod critic si sa devina utilizatori efectivi de informatie.
Termenul maxim de imprumut este de 15 zile, cu drept de prelungire pana la 30 de zile.

Obligatiile utilizatorilor bibliotecii  Colegiului „Colegiului Național ,,Vasile Alecsandri”
Sa prezinte la intrarea in biblioteca publicatiile proprii, care nu fac parte din fondul bibliotecii.
Depunerea la intrarea in biblioteca a bagajelor.
Completarea in Registrul de frecventa.
Sa verifice consemnarea restituirii publicatiilor imprumutate.
Sa nu scoata publicatii din biblioteca fara acordul bibliotecarului.
Publicatiile scoase de pe raft de catre utilizatori si consultate in sala nu vor fi puse niciodata la loc de catre utilizator. Ele vor fi lasate pe pupitru, urmand ca bibliotecarul sa le aseze la raft.
Pastrarea in bune conditii a publicatiilor imprumutate la sala de lectura sau la domiciliu.
Respectarea termenului de restituire, in caz contrar aplicandu-se prevederile art. 54 din ROF-ul bibliotecii Colegiului Național ,,Vasile Alecsandri” .
Atitudine civilizata fata de personalul din biblioteca.
Respectarea orarului de functionare al bibliotecii.
Pentru toate tipurile de abateri care produc daune bibliotecii, ca si in cazul refuzului de achitare a taxelor sau amenzilor, biblioteca Colegiului Național ,,Vasile Alecsandri” isi rezerva dreptul de a anunta verbal pe dirigintii elevilor restanti, iar in scris, parintii elevilor/cadrele didactice de masurile administrative ce

se impun.

 

Bibl. Neacșu Cristina

 

Related Posts