Blog

În atenția elevilor din clasele gimnaziale

În conformitate cu Normele metodologice de aplicare a Programului național pilot de tip “Școala după școală”, pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv, aprobate prin Ordinul 3300 din 19 februarie 2021, Art.1(1).

Începând cu semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021, Ministerul Educației organizează și asigură desfășurarea Programului național pilot de tip „Școala după școală“, pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv;

(2) Scopul principal al Programului național pilot de tip „Școala după școală“ este organizarea, în școlile cu clase de învățământ primar și gimnazial, de activități remediale, în vederea acordării de sprijin elevilor pentru formarea competențelor specifice, sporirea șanselor de succes școlar și de acces la niveluri superioare de educație și diminuarea riscului de părăsire timpurie a școlii.

Art. 2(1) Sunt eligibili pentru a participa la Programul național pilot de tip „Școala după școală“, menționat anterior, elevii până la clasa a VIII-a inclusiv, aflați în risc de părăsire timpurie a școlii și/sau în risc ori în situație de eșec școlar, în special elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activitățile educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cum ar fi elevi romi, elevi din mediul rural, elevi cu dizabilități și elevi din comunitățile dezavantajate economic, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate menționate la alin. (2). (2) Pentru participarea la Programul național pilot de tip „Școală după școală“, prevăzut la art. 1, elevii trebuie să îndeplinească cel puțin unul dintre următoarele criterii de eligibilitate:

a) elevul nu a avut acces sau a avut acces deficitar la activitățile educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului, întrucât nu dispune de echipamente informatice proprii sau nu beneficiază de conexiune/conexiune fiabilă la internet;

b) elevul se află în situație de corigență la sfârșitul semestrului I al anului școlar 2020-2021 sau are situația școlară neîncheiată la cel puțin o disciplină;

c) elevul are nevoie de ore remediale, necesitate dovedită de rezultatele școlare obținute în semestrul anterior sau la evaluarea inițială de la începutul semestrului în derulare.

Articolul 4(1) Având în vedere obligația asigurării pentru fiecare elev din învățământul general obligatoriu a accesului neîngrădit la educație de calitate și situația excepțională creată de pandemia de COVID-19, care a condus la suspendarea cursurilor față-în-față, în anul școlar 2020-2021 vor avea acces cu prioritate la Programul național pilot de tip „Școala după școală“ elevii menționați la art. 2 alin. (2) lit. a).

Articolul 5(1) Înscrierea elevului pentru a participa la activitățile de educație remedială organizate în cadrul Programului național pilot de tip „Școala după școală“ se realizează în urma informării acestuia și se face pe baza solicitării scrise a părintelui, a reprezentantului legal sau, după caz, a persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreținerea unui copil, în perioada absenței părinților, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumiți în continuare părinți.

Solicitările scrise se depun la secretariatul unității sau se transmit prin e-mail (contact.cnva.bacau@gmail.com; cnva_bacau@yahoo.com) la unitatea de învățământ în care este școlarizat elevul, în intervalul 25.02 -03.03.2021. Extras din Ordinul Ministerului Educației nr. 3300 din 19.02.2021 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/238250)

LEGISLATIE.JUST.RONORMA 19/02/2021 – Portal Legislativ

Echipa managerială

Related Posts