Blog

,

Concurs pentru ocuparea unui (1) post, funcţie contractuală de execuţie, de ÎNGRIJITOR 1-M, normă întreagă

Anunt rezultate proba practica concurs ocupare post ingrijitor

REZULTATE EVALUARE DOSARE DE CONCURS

ANUNT
În baza prevederilor art. 30(1) din Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, art. 91 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, Hotărârii de Guvern nr. 1336/28.10.2022 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 1078/08.11.2022, Colegiul Naţional “Vasile Alecsandri” Bacău organizează, la sediul său, din strada V. Alecsandri, nr. 37, Bacău, concurs pentru ocuparea un (1) post, funcţie contractuală de execuţie, de ÎNGRIJITOR 1-M, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.

Concursul va fi organizat în perioada 9 ianuarie – 3 februarie 2023, conform calendarului.

DOSARUL DE CONCURS V A CONŢINE URMĂTOARELE DOCUMENTE
(cf. art. 35, HG nr. 1336/2022, cu modificările ulterioare):
(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 la Ordonanţa nr. 1336/2022;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţie publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. I alin.(2) din legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile, ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) Curriculum vitae, model comun european;

(2) Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin(l) lit. (e) este prevăzut în anexa nr. 3.
(3) Adeverinţa care atestă starea de sănătate, conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

anunt

fisa_post_ingrijitor_scoala

 

Related Posts