Blog

BANI DE LICEU AN ȘCOLAR 2018-2019

Beneficiari ai Programului naţional de protecţie socială „ Bani de liceu” sunt elevii care se află în întreţinerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului (iunie, iulie, august, 2018), este de maximum 500 lei, precum şi elevii care beneficiază de o măsură de protecţie, tutelă sau curatelă în cazul respectării condiţiei de venit prevăzut mai sus.
Cuantumul sprijinului financiar pentru anul şcolar 2018-2019 este de 250 lei/lună.
La stabilirea venitului brut lunar/membru de familie se iau în calcul toate veniturile brute cu caracter permanent realizate de membrii familiei:
• Salariile
• Veniturile din activităţi independente
• Pensia alimentară
• Pensia
• Pensia de urmaş
• Chiriile
• Dividentele
• Alocaţia de plasament
• Tichetele de masă şi tichetele cadou
• Altele.

• Nu se iau în calcul:
– alocaţia de stat
– alocaţia suplimentare sau complementare
– burse de studii
– burse sociale
– alte ajutoare cu caracter social temporare.
Termenul „familie” desemnează soţul şi soţia sau soţul şi soţia şi copiii lor, necăsătoriţi, care locuiesc şi gospodăresc împreună.

Sunt necesare următoarele acte:

– Dosar cu şină de plastic;
cerere bani liceu;
– Adeverinţe de venit BRUT sau / şi cupoane de pensie/pensie alimentară/pensie de urmaş în original pe ultimele trei luni (iunie, iulie, august) ale părinţilor/tutorilor legali şi ale fraţilor majori care realizează venituri şi locuiesc împreună cu părinţii (unde este cazul);
– Certificat emis de către Serviciul Impozite şi Taxe din cadrul Direcţiei Fiscale a primăriilor, din care să rezulte dacă membrii familiei figurează sau nu în evidenţa primăriei cu bunuri impozabile (case, apartamente, terenuri intravilane, autoturisme, scutere, venit, etc);
– Adeverinţă din care să rezulte dacă membrii familiei figurează sau nu în proprietate cu teren agricol. Se eliberează de către primării;
– Declaraţie conturi bancare pentru membrii familiei. Nu se aplică pentru studenţi, elevi, preşcolari;
– Copii după cărţile de identitate/ certificatelor de naştere ale părinţilor / tutorilor;
– Copii după cărţile de identitate / certificatelor de naştere ale fraţilor aflaţi în întreţinerea părinţilor / tutorilor;
– Adeverinţă de elev / student pentru fraţii care au această calitate;
– Toate copiile vor fi însoţite de menţiunea „conform cu originalul” .
– În caz de divorţ – hotărârea de divorţ în copie din care să reiasă custodia elevului şi cuantumul pensiei alimentare;
– Pentru elevii care au părinţi sau întreţinători legali care nu realizează niciun fel de venit lunar permanent se solicită declaraţie pe proprie răspundere notarială cum că nu realizează venituri (inclusiv pentru fraţii majori care locuiesc împreună, nu sunt elevi sau studenţi şi nu au venituri cu caracter permanent);
– În cazul copiilor adoptaţi sau cu tutori legali este necesar actul prin care se precizează tutorele elevului – copie
– Acte doveditoare ale statutului juridic sau medical al elevului (unde este cazul);
– Pentru orfani se solicită copie după certificatul de deces al părintelui;
– Adeverinţă care să precizeze numărul de absenţe nemotivate şi media generală din anul şcolar precedent (elevii claselor a IX-a se vor adresa şcolilor generale unde au absolvit clasa a VIII-a);
– Anchetă socială (este efectuată de serviciul de Asistenţă socială din cadrul primăriilor) conform L. 416/2001.
Atenţie!
Documentele depuse in copie la dosar vor fi prezentate şi în original, iar pe copie se va trece menţiunea „conform cu originalul” pe fiecare pagina sau act, sub care vor semna atât primitorul cât şi solicitantul.

DOSARELE SE DEPUN LA SECRETARIAT ÎN PERIOADA 15.09.2018 – 28.09.2018, ORELE 10,50 – 13,00

ANEXA 3
CALENDARUL DE DESFĂŞURARE
A PROGRAMULUI NAŢIONAL „ BANI DE LICEU”
• DEPUNEREA CERERILOR :
15 septembrie 2018 – 1 octombrie 2018
• EFECTUAREA ANCHETELOR SOCIALE ŞI EVALUAREA ELIGIBILITĂŢII CERERILOR:
1 octombrie – 23 octombrie 2018
• CENTRALIZAREA CERERILOR:
1 octombrie – 27 octombrie 2018
• AFIŞAREA LISTEI BENEFICIARILOR PE INTERNET:
28 octombrie 2018
• DEPUNEREA CONTESTAŢIILOR:
28 octombrie -2 noiembrie 2018
• REZOLVAREA CONTESTAŢIILOR:
2 noiembrie – 6 noiembrie 2018

cerere bani liceu

informatii_calendar Bani de liceu

OM 4839 _2004_cu modificarile si completarile ulterioare_BANI DE LICEU

Related Posts