Catedra de Limba franceză și germană

LIMBA FRANCEZĂ:

  1. Arminia Aura  Maria – grad didactic I;
  2. Ghiuș Elena – grad didactic II, evaluator DELF, DALF;
  3. Grinţescu Ioan – grad didactic I;
  4. Manoliu Elena – grad didactic definitiv;
  5. Marinescu Georgeta – grad didactic I – evaluator DELF, DALF- Responsabil Catedră;
  6. Sterpu Angela – grad didactic I, inspector școlar;
  1. LIMBA GERMANĂ:
  1. Cură Adina Maria – grad didactic definitiv;
  2. Fritz Manuela- Cornelia – debutant;
  3. Iraşcu Ingrid – grad didactic I;